MENU

Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu xử lý chất thải nhựa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 về việc Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tái chế chất thải

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa;

Đồng thời tiếp nối và phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy sinh học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tại Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021.

Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 về ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và các văn bản khác có liên quan.

xử lý chất thải giá rẻ

Huy động sự tham gia một cách thiết thực, chủ động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ và hội viên các tổ chức đoàn thể, người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa.

Thực hiện tinh thần nêu gương của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc chống chất thải nhựa;

Qua đó lan tỏa và làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt…, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, sản phẩm nhựa dùng một lần và thay thế bằng sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường.

Theo http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/